บทความ

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

N Test

18 ธันวาคม 2561

วัณโรค

วัณโรค เปš็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย วัณโรคโดยทั่วไป มักติดเชื้อที่ปอด

MORE

N Test

06 ธันวาคม 2561

ธาตุอาหาร + วิตามิน D2/D3

หมายถึงวิตามินและแร‹ธาตุที่ร‹่างกายตŒ้องการในประมาณเล็กน้Œอยแต่‹จะขาดไม่‹ไดŒ้ นอกจากนี้ร‹่างกายยังไม่‹สามารถผลิตเองได้Œ

MORE

N Test

07 พฤศจิกายน 2561

สารต้านอนุมูลอิสระ

คือ สารที่มีความเสถียรและสามารถให้Œอิเล็กตรอนแก‹่อนุมูลอิสระไดŒ้

MORE

N Services

20 กันยายน 2561

เคร‹ื่องวัดสุขภาพอเนกประสงค์แบบพกพา

เคร‹ื่องวัดสุขภาพอเนกประสงค์แบบพกพา

MORE

N Test

11 มิถุนายน 2561

โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ส่าคัญที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี...

MORE

N Test

05 มิถุนายน 2561

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

จากสภาพอากาศมีความชื้นสูงในช่วงฤดูฝน ทำให้เชื้อโรคทั้งแบคทีเรียและไวรัสเจริญเติบโตได้ดี

MORE