Call Center (66) 2762 4000
  • Service & Solutions
  • Supply Chain Management

การบริหารจัดการซัพพลายเชน

บริการการจัดซื้อจัดหาที่ครบวงจร

เอ็น เฮลท์ ครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อสำหรับ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ งานก่อสร้าง รวมถึงสินค้า และบริการอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำ ด้วยการจัดหาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-sourcing) และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-procurement) โดยบุคลากรวิชาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ เภสัชกร พยาบาล วิศวกรเครื่องมือแพทย์ นักกฎหมาย และนักจัดซื้อ ที่ผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานงานจัดซื้อจากสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ วุฒิบัตรที่รับรองว่าผู้ที่ได้รับเป็นผู้ที่มีความรู้ และ ความสามารถในการทำงานจัดซื้อระดับหัวหน้าแผนกจัดซื้อ (CPS) และวุฒิบัตรที่รับรองว่าผู้ที่ได้รับเป็นผู้ที่มีความรู้ในงานจัดซื้อ (CPK) เพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความมุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน เกิดความโปร่งใสในกระบวนการ และช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกับทั้งภายในและภายนอกประเทศได้

บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์

เอ็น เฮลท์ เป็นผู้ให้บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการจัดซื้อ จัดหา การควบคุมสินค้าคงเหลือ และกระจาย ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ โดยทีมงานเภสัชกรที่มีประสบการณ์ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเบิก และจ่ายยาให้แก่ผู้มาใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่นเดียวกับมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ระดับสากล

บริการโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ

เอ็น เฮลท์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการดูแลสุขภาพ นำเสนอโลจิสติกส์ภายในและภายนอกโรงพยาบาล และบริหารการปฏิบัติการอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนเครือข่ายโรงพยาบาลและเครือข่ายเชิงพาณิชย์ ในการออกแบบและบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งให้เหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ N service