Call Center (66) 2762 4000
 • Service & Solutions
 • Linen Management

การบริหารจัดการผ้าลินิน

เอ็น เฮลท์ ผู้ริเริ่มระบบการบริหารและบริการผ้าและผ้าติดเชื้อแบบครบวงจรภายในประเทศไทย ให้บริการเช่าผ้าและบริหารผ้าสำหรับโรงพยาบาล แบบครบวงจร ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน ให้บริการเก็บผ้าเปื้อนส่งซัก และส่งผ้าสะอาดพร้อมใช้งานคืนไปยังตึกคนไข้ ทุกแผนกในโรงพยาบาล พร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดปัญหาเรื่องการลงทุนซื้อผ้า และการสูญหายของผ้า

ระบบการบริหารและบริการผ้าของเรา ดำเนินการภายใต้มาตรฐานคุณภาพ JCI, HA และ ISO สำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ เราเลือกใช้ผ้าคุณภาพสูง ออกแบบเหมาะสม ถูกต้องตามมาตรฐาน เน้นความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ป่วย นอกจากนี้ลูกค้าของเราจะได้รับรายงานข้อมูลสรุปการใช้งานผ้าทุกเดือน เพื่อการวางแผนการใช้งานผ้าอย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในโรงพยาบาล เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และช่วยให้โรงพยาบาลควบคุมการใช้จ่ายค่าผ้าได้ตามยอดการใช้งานจริง

ดาวน์โหลดโบรชัวร์บริการบริหารและบริการผ้าแบบครบวงจร

บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
 • ระบบการบริหารและบริการผ้าได้มาตรฐานการแพทย์
 • บริการได้มาตรฐานคุณภาพ JCI, HA และ ISO
 • เลือกใช้ผ้าคุณภาพสูง ออกแบบเหมาะสม และตัดเย็บตามความต้องการ
 • รายงานข้อมูลสรุปการใช้งานผ้าทุกเดือน
บริการครบวงจร
 • บริหารและบริการผ้า ด้วยระบบ N Health Linen+® และ Mobile Transporter®
 • ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการผ้า
 • บริหารจัดการคลังผ้าตามการใช้งาน
 • บรรจุและจัดผ้าตามความต้องการ
การควบคุมค่าใช้จ่าย
 • ต้นทุนแท้จริงกับการชำระเงินต่อการใช้งานผ้า (Pay-Per-Use)
 • ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการคำนวณและดูแลจำนวนขั้นต่ำของการจัดเก็บผ้าในแต่ละแผนก เพื่อควบคุมสต็อคผ้าส่วนกลาง
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ N service