Call Center (66) 2762 4000
  • Service & Solutions
  • Laboratory Services
  • ห้องปฏิบัติการทางคลินิก

ห้องปฏิบัติการทางคลินิก

บริการห้องปฏิบัติการทางคลินิกของเรา ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยหลากหลายที่ผู้ป่วยและแพทย์ต้องการในการตัดสินผลการดูแลสุขภาพ เช่น

  • โลหิตวิทยา
  • จุลทรรศนศาสตร์คลินิก
  • เคมีวิทยา
  • ภูมิคุ้มกันวิทยา
  • จุลชีววิทยา
  • ห้องปฏิบัติการพิเศษ

บริการทดสอบของเรามีตั้งแต่การทดสอบเลือดที่ดำเนินการเป็นประจำในห้องปฏิบัติการ เช่น การนับเม็ดเลือด การทดสอบการทำงานของตับ และข้อมูลไขมัน ไปจนถึงการตรวจภูมิแพ้ การตรวจพิเศษสำหรับภาวะการตั้งครรภ์ การตรวจวัดระดับฮอร์โมน เป็นต้น

ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่

Total Laboratory Automation หรือ TLA

เครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติที่สามารถให้บริการตรวจทางด้านเคมีคลินิก และภูมิคุ้มกันวิทยาได้ในระบบเดียวกัน และระบบการจัดการเตรียมตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปริมาณมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีความถูกต้องแม่นยำสูงสุด


Fully Automated Hematology Analyzer & Cell Morphology Analyzer

เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านโลหิตวิทยาแบบอัตโนมัติ เพื่อให้บริการงานด้านโลหิตวิทยาแบบครบวงจรสำหรับการนับแยกชนิดของเม็ดเลือดการเตรียมและย้อมสไลด์ และระบบ Artificial Intelligence สำหรับการวิเคราะห์รูปร่างของเม็ดเลือดในตัวอย่างพร้อมกับการถ่ายภาพเม็ดเลือดที่ทำการวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดมากขึ้นและช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น


ImmunoCAP

เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับของแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้ทั่วโลกที่ช่วยวัดระดับภูมิต้านทานต่อสารก่อภูมิแพ้ เพื่อประเมินความรุนแรงของการแพ้สารต่างๆและช่วยในการติดตามผลการรักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ


Automatic Mycobacteria Culture การตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อ

Mycobacteria โดยเทคนิค MGIT ซึ่งให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วและทำให้แพทย์พิจารณาการให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม

ดาวน์โหลดแคตาล็อคบริการห้องปฏิบัติการ 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ N service