Call Center (66) 2762 4000
  • Service & Solutions
  • Laboratory Services
  • ห้องปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

ห้องปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

ห้องปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยของ เอ็น เฮลท์ ให้บริการการตรวจวัดปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ และสารด้านอนุมูลอิสระ การตรวจวัดระดับฮอร์โมนต่างๆ การทดสอบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ในการคาดการณ์โรคมะเร็งหรือโรคตามวัย ตลอดจนงานวิจัยทางคลินิกอื่นๆ

เราสามารถให้บริการการทดสอบเฉพาะบุคคล เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ในการป้องกัน และชะลอวัยและโรคตามวัยของผู้รับบริการ เราช่วยให้ผู้รับบริการสามารถบริหารจัดการสุขภาพและเลือกรูปแบบการดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น

ดาวน์โหลดแคตาล็อคบริการห้องปฏิบัติการ 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ N service