Call Center (66) 2762 4000
  • Service & Solutions
  • Laboratory Services
  • ห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา

ห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา

เอ็น เฮลท์ เป็นผู้นำการให้บริการตรวจวิเคราะห์สำหรับงานด้านพิษวิทยาจากอุตสาหกรรมที่ครบวงจร โดยครอบคลุมการวินิจฉัยทางพิษวิทยาของสารตกค้างมีพิษ เช่น ตะกั่วจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงจากการรับมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม หรือสัมผัสสารพิษต่างๆ

นักวิเคราะห์ทางเคมีของเราซึ่งมีความเชี่ยวชาญในพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และนักเทคนิคการแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย เช่น

  • โครมาโตกราฟีและแมส สเปกโตรเมตรี (Chromatography & Mass Spectrometry:CMS)– สำหรับสารเคมีที่มีปริมาณน้อยในตัวอย่าง
  • HPLC – สำหรับเมแทบอไลต์สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound Metabolites)
  • GC-MS – สำหรับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound)
  • ICPMS –สำหรับโลหะหนัก
  • HPLC-ICPMS – สำหรับสารหนูอนินทรีย์
  • LC-MS-MS – สำหรับกรด เอส-เฟนนิวเมอแคปทูริค (S-PMA)
ดาวน์โหลดแคตาล็อคบริการห้องปฏิบัติการ 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ N service