Call Center (66) 2762 4000
 • Service & Solutions
 • Laboratory Services
 • ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาของ เอ็น เฮสท์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคในเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะต่างๆ ที่ได้จากร่างกายผู้ป่วยแบบครบวงจร โดยพยาธิแพทย์ผู้ซึ่งมีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา ด้วยเครื่องมือทางด้านพยาธิวิทยาที่ทันสมัย จึงทำให้ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พยาธิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังพร้อมให้คำปรึกษาร่วมวินิจฉัย และช่วยให้ข้อมูลในการตรวจวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลอย่างสูงสุด
 

ห้องปฏบัติการด้านพยาธิวิทยา ที่ เอ็น เฮลท์ ให้บริการอยู่แบ่งออกได้เป็น 2 ด้านใหญ่ๆ คือ

1. พยาธิศัลยกรรม หรือ การตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ (Surgical Pathology): เป็นการวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ตัดออกมาจากร่างกายผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่ถูกต้องต่อไป โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนต่างๆ ดังนี้

 1. การตรวจชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยทั่วไป
 2. การตรวจชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจระหว่างผ่าตัด/การวินิจฉัยเร่งด่วน/ Frozen section
 3. การตรวจด้วยวิธีพิเศษ เช่น Histochemistry หรือ Immunohistochemistry เป็นต้น
ขั้นตอนในการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ  ซึ่งใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ
 1. ลงทะเบียนชิ้นเนื้อ ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล  และรหัสผู้ป่วยให้ถูกต้อง
 2. ตรวจดูพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่า โดยพยาธิแพทย์ และเลือกตัดบริเวณที่มีรอยโรคหรือที่สงสัยรอยโรคไปตรวจ
 3. นำชิ้นเนื้อที่พยาธิแพทย์ตัดเป็นชิ้นเล็กๆใส่ไว้ในตลับพลาสติก ลงในเครื่องมือที่เรียกว่า Tissue Processor แล้วมาใส่ Paraffin
 4. นำตลับชิ้นเนื้อที่ผ่านเครื่อง Tissue Processorแล้วมาใส่ Paraffin
 5. ตัดชิ้นเนื้อที่ฝังใน paraffin แข็งเป็นชิ้นบางๆ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ตัดชิ้นเนื้อเป็นชิ้นบางๆ แล้ว จะนำไปลอยในอ่างน้ำอุ่น (water bath) เพื่อทำให้ paraffin หลอมเหลว แล้วใช้สไลด์แก้วช้อนชิ้นเนื้อแผ่นบางๆ นั้น จากนั้นนำสไลด์ผึ่งให้แห้งและนำไปอบ
 6. ย้อมสีสไลด์ชิ้นเนื้อด้วยสี Hematoxylin & Eosin Stain (H&E)
 7. หยด mounting media บนสไลด์ที่ย้อมสีเสร็จแล้วปิดด้วย cover slip
 8. อ่านวิเคราะห์ผลโดยพยาธิแพทย์
 9. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

2. เซลล์วิทยา (Cytopathology): นิยมใช้ในการตรวจหาเซลล์มะเร็งที่หลุดออกมาในน้ำคัดหลั่งของร่างกาย ที่รู้จักกันดีและคุ้นเคย คือการตรวจแพพสเมียร์ หามะเร็งปากมดลูก นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจดูเซลล์ที่ได้จากเนื้อเยื่อ สารน้ำ และสารคัดหลั่งในร่างกาย เช่น เลือด เสมหะ สารน้ำในไขสันหลัง (CSF) ซึ่งมักใช้ในการตรวจหาเซลล์มะเร็งที่หลุดออกมาในน้ำคัดหลั่งของร่างกาย วิธีการนี้เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากทำได้สะดวก สามารถทำได้ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ไม่ต้องดมยาสลบ ผู้ป่วยมีแผลเพียง รอยเข็มเจาะ เท่านั้น

การอ่านวิเคราะห์และรายงานผล
เอ็นเฮลท์ ได้พัฒนาระบบ Digital Pathology เพื่อช่วยให้พยาธิแพทย์อ่านและรายงานผลการวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วโดยมีการจัดเตรียมทั้งภาพถ่ายความละเอียดสูงแสดงพยาธิสภาพของเซลล์หรือตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์ผ่านระบบดิจิตอลเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์

ดาวน์โหลดแคตาล็อคบริการห้องปฏิบัติการ (2557)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ N service