Call Center (66) 2762 4000
  • Service & Solutions
  • Laboratory Services
  • ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์

ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์

ด้วยมาตรฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย โดย ISO15189:2007 พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย และประสบการณ์การให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) มากว่า 15 ปี ที่ ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของ เอ็นเฮลท์ N Health ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้านอณูชีวโมเลกุลเพื่อช่วยแพทย์วินิจฉัย และให้การรักษาโรคติดเชื้อ, โรคทางพันธุกรรม และโรคมะเร็งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

การตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีวโมเลกุลที่ให้ผลการตรวจที่ถูกต้องและรวดเร็วช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพ เช่น การประยุต์ใช้ในการรักษาโรคลูคีเมีย มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น นอกจากนี้ เราทำการทดสอบระดับโมเลกุลสำหรับสารก่อโรค ที่ครอบคลุมเชื้อโรคจากแมลง เชื้อโรคที่ติดต่อทางเลือดผ่านระบบหายใจ ระบบประสาทกลาง และระบบสืบพันธุ์
 
ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลของ เอ็นเฮลท์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ในการตรวจคัดกรองก่อนคลอดทั้งแบบ Non-invasive Prenatal Test (NIPT) ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรอง DNA อิสระของลูกเพื่อหาความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดแม่ ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเทคนิค เช่น PANORAMA HARMONY, VERIFY , MATERNI 21  และ NIFTY โดยการตรวจวิเคราะห์ทางด้านพันธุกรรมด้วยวิธีดังกล่าว เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่เหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกช่วงอายุ และไม่มีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร เอ็นเฮลท์ยังให้บริการตรวจวิเคราะห์จากการเจาะตรวจน้ำคร่ำ           เพื่อตรวจ วินิจฉัย ลักษณะแ ละจำนวนโครโมโซมของทารกที่มีความเสี่ยงสูงต่อการมีโครโมโซมผิดปกติ เช่น กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) ตรวจหาความผิดปกติของสารชีวเคมีในมารดา ตรวจหาโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นต้น

Download Laboratory Services Catalog 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ N service