Call Center (66) 2762 4000
20 July 2017

Tuberculosis

วัณโรค
เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Mycobacterium Tuberculosis โดยเชื้อนี้สามารถทำให้เกิดการอักเสบได้ทั้งที่ปอดที่เรียกว่าวัณโรคปอด และยังสามารถทำให้ เกิดการอักเสบได้ที่อวัยวะอื่นๆได้ด้วย เช่น ต่อมน้ำเหลือง ลำไส้ ฯลฯ โดยองค์การอนามัยโลก ได้รายงานว่าในปี 2015 พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทั่วโลก 10.4 ล้านคน และ 1.8 ล้านคน ที่เสียชีวิตจากวัณโรค และรายงานว่าประเทศประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 117,000 ราย หรือคิดเป็น 172 คนต่อประชากรแสนคน รวมถึงในปี 2016 องค์การอนามัย โลกยังจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง เนื่องจากพบมีผู้ป่วยวัณโรค จำนวนมาก วัณโรคที่พบมีการดื้อยาหลายขนาน  รวมถึงพบผู้ป่วยเอดส์ติดเชื้อวัณโรค ด้วย (TB/HIV)
การติดต่อ   วัณโรคติดต่อจากการรับเชื้อจากการไอ จาม หรือหายใจจากผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ ดังนั้น ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี นอกจากจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพแล้ว ยังสามารถ แพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากติดต่อได้ง่ายผ่านระบบทางเดินหายใจ  
อาการของผู้ป่วยวัณโรค
อาการสำคัญของผู้ป่วยวัณโรคปอดคือ มีไข้ ไอเรื้อรังเป็นเวลานานกว่า 3 สัปดาห์ขึ้นไป โดย เริ่มจากไอแห้งๆ ต่อมาไอแบบมีเสมหะ และอาจไอเป็นเลือดได้ มีไข้ต่ำๆ ในช่วงบ่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด และมีเหงื่อออกตอนกลางคืน  

การวินิจฉัยวัณโรค
WHO ได้เสนอแนวทางในการตรวจหาเชื้อและวินิจฉัยโรคสำหรับห้องปฏิบัติการ โดยเน้นย้ำให้มีการทดสอบตรวจหาเชื้อวัณโรคที่มี คุณภาพและมีความไวสูง รวมทั้งสามารถตรวจหาความไวของเชื้อต่อยาได้ด้วย