Call Center (66) 2762 4000

ร่วมงานกับเรา

บุคลากรที่ เอ็น เฮลท์ ทำงานด้วยความกระตือรือร้น เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพสูงสุด สนใจเข้าร่วมทีมของเรา กรุณาดูตำแหน่งที่เปิดรับต่อไปนี้

ติดต่อ:
อีเมล์: Recruitment@nhealth-asia.com
โทรศัพท์: 0 2762 4000
ต่อ. 7483 (คุณณัฐฐา)
ต่อ. 7406 (คุณศศิกานต์)
​ต่อ. 7453 (คุณภาวิณี)

ประกาศเมื่อ ต่ำาแหน่งว่าง
 • Sourcing Officer 02/03/2016 - + -

  Qualifications

  สามารถสื่อสาารภาษาและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel และ Power Point ได้ หากมีความรู้ทางโปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ประเภทของงาน: งานประจำ

  คุณสมบัติพื้นฐาน:
  เพศ: ชาย/หญิง
  อายุ(ปี): 25-35
  ประสบการณ์: 1-2 ปี
  การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาพยาบาล หรือปริญญาตรีทั่วไป ที่มีประสบการณ์ทำงานในคลังของโรงพยาบาล

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • จัดซื้อสินค้าและเวชภัณฑ์ให้กับบริษัทในเครือ
  • ต่อรองราคา และเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าและบริการ

 • Administration Officer 20/04/2016 3 + -

  Qualifications

  เพศ: ชาย/หญิง
  อายุ: 22 ปีขึ้นไป
  ประสบการณ์: 0-1 ปี
  การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์, คอมพิวเตอร์, การจัดการทั่วไป

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  รับสิ่งส่งตรวจเข้าระบบ จัดทำ Report ทั้งหมดของห้อง Lab ประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่ตาที่ได้รับมอบหมายในห้อง Lab

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • ์N Health สำนักงานใหญ่ (Patho)
  • โรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย (Inventory)
  • โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณ (Linen)

 • หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ 01/05/2017 2 + -

  Qualifications

  เพศ: ชาย/หญิง
  อายุ: 25-35 ปี
  ประสบการณ์: 3-5 ปี
  การศึกษา: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบโรคศิลป

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดทำ ควบคุมแผนการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบาย และบรรลุเป้าหมายด้านการเงินตามที่บริษัทกำหนด
  • ควบคุม ส่งเสริมการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ยึดถือปฏิบัติ และความต้องการของลูกค้า รวมถึงการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
  • ให้คำปรึกษาในการค้นหาสาเหตุ แก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำขึ้นอีก อันเป็นผลกระทบต่อผู้ป่วย
  • ควบคุม และส่งเสริมการวิเคราะห์ และป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ
  • บริหารจัดการบุคลากร ควบคุมอัตรากำลังให้เหมาะสม

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  • N Health, โรงพยาบาลเมืองราช 
  • N Health, โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานี
  • คลินิคแม่สาย

 • นักเทคนิคการแพทย์ 27/04/2017 28 + -

  Qualifications

  เพศ: ชาย/หญิง
  อายุ: 22-35 ปี
  ประสบการณ์: 0 ปีขึ้นไป
  การศึกษา: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบโรคศิลป

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย
  • ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามการรายงานผลตรวจวิเคราะห์ในระบบอิเล็คทรอนิค
  • ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามในใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์
  • ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์/อุปกรณ์ และสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  • Responsibility
  • ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย
  • ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามการรายงานผลตรวจวิเคราะห์ในระบบอิเล็คทรอนิค
  • ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามในใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์
  • ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์/อุปกรณ์ และสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย

  • สถานที่ปฏิบัติงาน
  • N Health, โรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย
   N Health, สำนักงานใหญ่
   N Health, โรงพยาบาลกรุงเทพ เยาวราช
   N Health, โรงพยาบาลพญาไท 1
   N Health, โรงพยาบาลพญาไท 2
   N Health, โรงพยาบาลพญาไท 3
   N Health, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
   N Health, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
   N Health, โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
  • N Health, โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
  • N Health, โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
  • N Health, โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
  • N Health, โรงพยาบาลภูเก็ตอินเตอร์
  • คลินิกชุมพร
  • คลินิกหนองคาย
  • Bio Molecular Laboratory

 • หัวหน้านักเทคนิคการแพทย์ 15/02/2016 - + -

  Qualifications

  เพศ: ชาย/หญิง
  อายุ: 25-35 ปี
  ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
  การศึกษา: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบโรคศิลป

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ศูนย์บริการตรวจเลือดและปัสสาวะ สาขาสุราษฎร์ธานี

 • ผู้จัดการสาขา 27/04/2017 1 + -

  Qualifications

  • คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 30-40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณือย่างน้อย 5 ปี (ระดับผู้จัดการ)
  • สามารถสื่อสารภาษาและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

   

 • หัวหน้าคลังยาและเวชภัณฑ์ 12/02/2016 - + -

  Qualifications

  เพศ: ชาย/หญิง
  อายุ: 25-35 ปี
  ประสบการณ์: 3-5 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้า ยาและเวชภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  การศึกษา: ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • บริหารจัดการคลังสินค้า ยาและเวชภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพตาม KPI ที่กำหนด ตามมาตรฐานของบริษัท และตามเนื้องานที่ได้รับมอบหมาย
  • ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด แนวทางจากผู้บังคับบัญชาและนโยบายของบริษัท
  • บริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามที่กำหนดและเพียงพอต่อความต้องการใช้สินค้า ควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจและสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม ตามแนวทาง ข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน รพ. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
  • ดูแลและควบคุมบทบาทของพนักงานให้เหมาะสม สอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพตามงานที่รับผิดชอบ

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท

   

 • Sup Sterile Processing 19/04/2016 - + -

  Qualifications

  เพศ: ชาย/หญิง
  อายุ: 25-35 ปี
  ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
  การศึกษา: ปริญญาตรี (พยาบาลวิชาชีพ)

  สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.หาดใหญ่

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • กำกับดูแลงานการทำลายเชื้อ และการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • บริหารและจัดการงานด้านคุณภาพ การให้บริการและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  • มีความรู้งานด้าน IC และมีความรู้งานด้าน CSSD. จะพิจารณาเป็นเพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  ติดต่อ
  อีเมล์: recruitment@nhealth-asia.com, suradech@nhealth-asia.com
  โทรศัพท์: 074-365 475 #4930 (คุณสุรเดช)

 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 01/05/2017 1 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - กำหนดนโยบายในการบริหารบุคคลากร บริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนาและฝึกอบรม บริหารผลตอบแทน
  - วางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง  วางแผนการคัดเลือก และให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสรรหา
  - บริหารผลตอบแทน พัฒนาทบทวนระบบการจ่ายผลตอบแทน สำรวจเปรียบเทียบผลตอบแทน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน
  - ให้คำแนะนำ มอบหมาย ติดตามงาน และบริหารผลการปฎิบัติงานของพนักงานในฝ่าย วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี  ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
  - วางแผนบริหารกิจกรรมสัมพันธ์ บริหารพนักงานสัมพันธ์ กำหนดนโยบาย ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับ วางแผนการสื่อสาร แก้ไขปัญหาข้อพิพาท 

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 35 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ บริหารธุรกิจ หรือ รัฐศาสตร์ หรือ นิติศาสตร์ 
  - ประสบการณ์ อย่างน้อย  10 ปี  ด้านการบริหารบุคคลากร
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  - มีผลคะแนนสอบ TOEIC 500 คะแนน ขึ้นไป

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  N Health สำนักงานใหญ่
   

 • 01/05/2017 1 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - ดูแล และบริหารงานคลังสินค้า ยา และเวชภัณฑ์ ทั้งกระบวนการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
  - ควบคุม ดูแลปริมาณสินค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เหมาะสม 
  - บริหารจัดการต้นทุนการดำนเนินการของคลังสินค้าในส่วนที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย
  - มองหาแนวคิด โอกาสในการพัมนา ปรับปรุงแก้ปัญหางานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  คุณสมบัติ
  เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 30-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบริหารจัดการโลจิสติกต์ เภสัชกร
  - ประสบการณ์ 3-5 ปี  ด้านการจัดการคลังสินค้า, การขนส่ง เกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพ
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  - มีผลคะแนนสอบ TOEIC 500 คะแนน ขึ้นไป

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  โซนภาคตะวันออก ​​​​​​​

 • 08/05/2017 3 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - จัดทำ ควบคุมแผนการดำเนินงานของห้องปฎิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบาย ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - ควบคุม ส่งเสริมการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ยึดถือปฎิบัติ และตามความต้องการของลูกค้า
  - จัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
  - ให้คำปรึกษาในการค้นหาสาเหตุ แก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานของห้องปฎิบัติการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อน อันเป็นผลกระทบต่อผู้ป่วย
  - ควบคุม ส่งเสริมการวิเคราะห์ และป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
  - บริหารจัดการบุคลากร ควบคุมอัตรากำลังให้เหมาะสม

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 23-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 
  - ประสบการณ์ 3-5 ปี  ด้านห้องแล็บ
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  - หากมีความรู้ทางโปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีผลคะแนนสอบ TOEIC 500 คะแนน ขึ้นไป

  สถานที่
  โรงพยาบาลเมืองราช 
  โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานี
  คลินิคแม่สาย

 • 08/05/2017 3 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - กำกับดูแลงานการทำลายเชื้อ และการทำให้ปราศจากเชื้อ ของเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
  - บริหารและจัดการงานด้านคุณภาพ การให้บริการและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  - มีความรู้งานด้าน IFECTION CONTROL และมีความรู้ด้าน CSSD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - ดูแล และควบคุมบทบาทของพนักงานให้เหมาะสม สอดคล้องตามงานที่รับผิดชอบ

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 25-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 3-5 ปี  ด้านคลังสินค้ายาและเวชภัณฑ์
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  - หากมีความรู้ทางโปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีผลคะแนนสอบ TOEIC 500 คะแนน ขึ้นไป

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  - โรงพยาบาลกรุงเทพ
  - โรงพยาบาลดีบุก
  - โรงพยาบาลพญาไท2

 • 08/05/2017 5 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - บริหารจัดการคลังสินค้า ยาและเวชภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด
  - ร่วมวางแผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด แนวทาง จากผู้บังคับบัญชา และนโยบายของบริษัท
  - บริหารสินค้าคงคลังให้ปฎิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
  - เข้าใจและสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม ตามแนวทาง ข้อกำหนด และนโยบายของบริษัท
  - ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
  - ดูแล และควบคุมบทบาทของพนักงานให้เหมาะสม สอดคล้องตามงานที่รับผิดชอบ

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 25-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 3-5 ปี  ด้านคลังสินค้ายาและเวชภัณฑ์
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  - หากมีความรู้ทางโปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีผลคะแนนสอบ TOEIC 500 คะแนน ขึ้นไป

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  - โรงพยาบาลกรุงเทพ
  - โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
  - โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
  - โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  ​​​​​​​- โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

 • 08/05/2017 1 + -

  Qualifications

 • 08/05/2017 1 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - วางแผนและบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ให้มีคุรภาพ 
  - พัฒนาและปรับปรุงขึ้นตอนการทำงานของระบบเครื่องมือแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ
  - ควบคุมทีมงานให้สามารถส่งมอบงานได้ถูกต้อง ตรงต่อเวลา 

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 28-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์การแพทย์, เครื่องมือวัด, เครื่องกล - สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี  ด้านเครื่องมือแพทย์
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  - มีผลคะแนนสอบ TOEIC 500 คะแนน ขึ้นไป

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  - โรงพยาบาลชลบุรี

 • 08/05/2017 1 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - บริหารงานบัญชีด้านรายได้ของบริษัท
  - ตรวจสอบข้อมูล และบันทึกบัญชี
  - ตรวจสอบยอดรายได้ และจัดทำรายงาน

  คุณสมบัติ
  - เพศ หญิง
  - อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน, การบัญชี
  - ประสบการณ์ 2 ปี  งานด้านบัญชีการเงิน
  - สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  - มีผลคะแนนสอบ TOEIC 500 คะแนน ขึ้นไป

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  - N Health สำนักงานใหญ่

 • 08/05/2017 1 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนแยกตามหน่วยงานต่างๆ
  - จัดทำและควบคุมในส่วนของ Inventory managerment
  - จัดทำและควบคุมในส่วนของ Asset Management
  - ส่งข้อมูลปิดบัญชีประจำเดือนของแผนกต่างๆ และ ตั้งหนึ้ค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท

  คุณสมบัติ
  - เพศ หญิง
  - อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน, การบัญชี
  - ประสบการณ์ อย่างน้อย 5-7 ปี  งานด้านบัญชี การเงินจ่าย ปิดงบดุล
  - สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  - มีผลคะแนนสอบ TOEIC 500 คะแนน ขึ้นไป

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  - N Health สำนักงานใหญ่

 • 08/05/2017 1 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - เป็น Contact Center ของบริษัท
  - เป็นผู้จัดทำและให้บริการข้อมูลทางห้องปฎิบัติการ
  - ประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 23-30 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 
  - มีใบประกอบโรคศิลป์
  - ประสบการณ์ 2 ปี  ด้านห้องปฎิบัติการ
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  - N Health สำนักงานใหญ่

 • 08/05/2017 1 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - เป็น Contact Center ของบริษัท
  - เป็นผู้จัดทำและให้บริการข้อมูลการตรวจทางพยาธิ
  - รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางพยาธิวิทยา

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 23-30 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ 
  - ประสบการณ์ 2 ปี  ด้านห้องปฎิบัตการ
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  - N Health สำนักงานใหญ่

 • 08/05/2017 3 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - รับส่งสิ่งตรวจเข้าระบบ จัดทำรายงานทางห้องปฎิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 23-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี  
  - ประสบการณ์ 0-2 ปี  ด้านห้องปฎิบัติการ
  - สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี  อดทน
  - สามารถทำงานเป็นกะได้

  สถานที่ปฎิบัติงาน​​​​​​​
  - โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
  - โรงพยาบาลสิริเวช
  - โรงพยาบาลศรีระยอง

 • 08/05/2017 8 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - ดำเนินการบริหารจัดการ บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาและเสนอแนะ 
  - ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านบำรุงรักษาและสอบเทียบให้มีประสิทธิภาพ

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 22-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์การแพทย์, เครื่องมือวัด, เครื่องกล - สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 0-2 ปี  ด้านเครื่องมือแพทย์
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  - สำนักงานใหญ่
  - โรงพยาบาลกรุงเทพ
  - โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  - โรงพยาบาลเมืองเพชร
  - โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
  - โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
  - โรงพยาบาลพญาไท 2
  - โรงพยาบาลศรีระยอง

 • 08/05/2017 1 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - จัดซื้อสินค้าและบริการให้กับบริษัทในเครือ BDMS
  - ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคางานจัดซื้อด้านเครื่องมือแพทย์ 
  - สามารถรวบรวมความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้
  - สามารถต่อรองราคา และเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้ให้บริการได้
  - สามารถประเมิน และวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ให้บริการได้

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 25-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, พยาบาลศาสตร์, วิศวกรรมการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ 2-3 ปี  ด้านจัดซื้อ, Supply Chain, ด้านเครื่องมือแพทย์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพโรงพยาบาล
  - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  - หากมีความรู้ทางโปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  N Health สำนักงานใหญ่

 • 08/05/2017 5 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - การจัดเก็บ รับแลก และนำเข้ากระบวนการทำลายเชื้อ
  - การทำให้ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล
  - แจกจ่ายและการนำส่งอุปกรณ์และเครื่องมือนั้นๆคืนให้แผนกทันเวลา

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 18-30 ปี
  - วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - ประสบการณ์ 2-3 ปี  ด้านจัดซื้อ, Supply Chain, ด้านเครื่องมือแพทย์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพโรงพยาบาล
  - สามารถทำงานเป็นกะได้
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  - โรงพยาบาลสมิติเวชาธนบุรี
  - โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
  - โรงพยาบาลเมืองราช
  - โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
  - โรงพยาบาลดีบุก

 • 08/05/2017 2 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - จัดการงานคลังสินค้า ยาและเวชภัณฑ์ ที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของบริษัท และ KPI ที่กำหนด
  - บริหารสินค้าคงคลังตามโปรแกรมคำนวณและแนวทางที่กำหนด
  - จัดทำ Purchase Request ในการสั่งซื้อสินค้า
  - จัดทำรายงานในการดำเนินงานคลังสินค้า รายงานตัวชี้วัดคุณภาพ
  - ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง จัดหา รับเข้า-จ่ายออกสินค้าด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ยืมสินค้า แลกเปลี่ยนคืนสินค้าหมดอายุ เป็นต้น
  - แจ้งสินค้าขาดคราว/สินค้าทดแทน ปฏิบัติงานธุรการประจำเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคลังสินค้า

   คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 18-30 ปี
  - วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - ประสบการณ์ 1 ปี  ด้านคลังยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถทำงานเป็นกะได้
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  - โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
  ​​​​​​​- โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

 • 08/05/2017 1 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - ตรวจสอบและคำนวณค่าล่วงเวลา ค่ากะ และค่าสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน สาขาต่างประเทศ
  - จัดทำสรุปรายงานการมาปฎิบัติงาน ของพนักงาน สาขาต่างประเทศ
  - ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ของพนักงาน สาขาต่างประเทศ
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 25-32 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี  งานด้านบุคคล
  - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  - มีผลคะแนนสอบ TOEIC 500 คะแนน ขึ้นไป
  - สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ (อย่างน้อย 1ครั้ง/เดือน)

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  - N Health สำนักงานใหญ่

 • 08/05/2017 3 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - รับผิดชอบดูแลกลุ่มลูกค้า ยอดขาย รวมทั้งออกตลาดเพื่อหาลูกค้ารายใหม่
  - ติดตามลูกค้า และบริการหลังการขาย
  - ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  - กลุ่มสินค้าที่ดูแล ได้แก่ ห้องแลป, เครื่องมือแพทย์, งานปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์, งานด้านห้องผ้า, เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 23-28 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 
  - ประสบการณ์ 1-2 ปี  ด้านห้องปฎิบัติการ
  - มีใบประกอบโรคศิลป์
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  - เขตพื้นที่ภาคกลาง
  - เขตพื้นที่ภาคเหนือ
  - เขตพื้นที่ภาคตะวันตก

ไม่ว่าคุณเคยมีประสบการณ์ใดมา และไม่ว่าคุณใฝ่ฝันว่าจะก้าวหน้าไปสู่อาชีพใด เราเชื่อว่าคุณสามารถพบโอกาสนั้นได้ที่ "เอ็น เฮลท์"

career-right