Call Center (66) 2762 4000

Career

People at N Health work enthusiastically to maximize patient cares. To join our team, please see available positions below.

Contact:
Email: Recruitment@nhealth-asia.com
Tel: 0 2762 4000
Ext. 7483 (Khun Natta)
Ext. 7406 (Khun Sasikarn)
Ext. 7453 (Khun Pavinee)

Anounced Date Vacancy
 • Laboratory Supervisor 01/05/2017 2 + -

  Qualifications

  Gender: Male/Female
  Age: 25-35 years old
  Experience: 3-5 years
  Education: Bachelor of Science Program in Medical Technology with Medical practice licence.  Location

  • Muangraj Hospital
  • N Health, Bangkok Hospital Surat, Surat Thani
  • N Health Laboratory Center Mae Sai, Chiang Rai

 • Medical Technologist 27/04/2017 28 + -

  Qualifications

  Gender: Male/Female
  Age: 22-35 years old up
  Experience: None
  Education: Bachelor of Science Program in Medical Technology with Medical practice licence

  Responsibility

  • ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย
  • ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามการรายงานผลตรวจวิเคราะห์ในระบบอิเล็คทรอนิค
  • ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามในใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์
  • ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์/อุปกรณ์ และสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Location
  N Health, Bangkok Hospital HQ
  N Health, Head Quarter
  N Health, Bangkok Hospital China Town
  N Health, Phyathai Hospital 1
  N Health, Phyathai Hospital 2
  N Health, Phyathai Hospital 3
  N Health, Samitivej Hospital Sukhumvit
  N Health, Samitivej Hospital Sriracha
  N Health, Sirivej Hospital Chanthaburi
  • N Health, Bangkok Hospital Ratchasima
  • N Health, Bangkok Hospital Hua Hin
  • N Health, Bangkok Hospital Phuket
  • N Health, Phuket Inter Hospital
  • Chum Porn Clinic
  • Bio Molecular Laboratory
  • Nhong Kaye Clinic

 • Supervisor Medical Technologist (S.MT) 15/02/2016 - + -

  Qualifications

  Gender: Male/Female
  Age: 25-35 years old
  Experience: More than 1 year
  Education: Bachelor of Science Program in Medical Technology with Medical practice licence

  Location
  Laboratory Center Surat Thani Branch

 • SUPERVISOR, LABORATORY 08/05/2017 3 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - จัดทำ ควบคุมแผนการดำเนินงานของห้องปฎิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบาย ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - ควบคุม ส่งเสริมการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ยึดถือปฎิบัติ และตามความต้องการของลูกค้า
  - จัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
  - ให้คำปรึกษาในการค้นหาสาเหตุ แก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานของห้องปฎิบัติการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อน อันเป็นผลกระทบต่อผู้ป่วย
  - ควบคุม ส่งเสริมการวิเคราะห์ และป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
  - บริหารจัดการบุคลากร ควบคุมอัตรากำลังให้เหมาะสม

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 23-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 
  - ประสบการณ์ 3-5 ปี  ด้านห้องแล็บ
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  - หากมีความรู้ทางโปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีผลคะแนนสอบ TOEIC 500 คะแนน ขึ้นไป

  สถานที่
  โรงพยาบาลเมืองราช 
  โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานี
  คลินิคแม่สาย

 • SUPERVISOR, INVENTORY 08/05/2017 5 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - บริหารจัดการคลังสินค้า ยาและเวชภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด
  - ร่วมวางแผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด แนวทาง จากผู้บังคับบัญชา และนโยบายของบริษัท
  - บริหารสินค้าคงคลังให้ปฎิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
  - เข้าใจและสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม ตามแนวทาง ข้อกำหนด และนโยบายของบริษัท
  - ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
  - ดูแล และควบคุมบทบาทของพนักงานให้เหมาะสม สอดคล้องตามงานที่รับผิดชอบ

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 25-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 3-5 ปี  ด้านคลังสินค้ายาและเวชภัณฑ์
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  - หากมีความรู้ทางโปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีผลคะแนนสอบ TOEIC 500 คะแนน ขึ้นไป

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  - โรงพยาบาลกรุงเทพ
  - โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
  - โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
  - โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  ​​​​​​​- โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

 • MEDICAL TECHNOLOGIST (CUSTOMER SERVICS) 08/05/2017 1 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - เป็น Contact Center ของบริษัท
  - เป็นผู้จัดทำและให้บริการข้อมูลทางห้องปฎิบัติการ
  - ประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 23-30 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 
  - มีใบประกอบโรคศิลป์
  - ประสบการณ์ 2 ปี  ด้านห้องปฎิบัติการ
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  - N Health สำนักงานใหญ่

 • CUSTOMER CARE COORDINATOR (PATHOLOGY) 08/05/2017 1 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - เป็น Contact Center ของบริษัท
  - เป็นผู้จัดทำและให้บริการข้อมูลการตรวจทางพยาธิ
  - รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางพยาธิวิทยา

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 23-30 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ 
  - ประสบการณ์ 2 ปี  ด้านห้องปฎิบัตการ
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

  สถานที่ปฎิบัติงาน
  - N Health สำนักงานใหญ่

 • ASSISTANT MEDICAL TECHNOLOGIST 08/05/2017 3 + -

  Qualifications

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - รับส่งสิ่งตรวจเข้าระบบ จัดทำรายงานทางห้องปฎิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 23-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี  
  - ประสบการณ์ 0-2 ปี  ด้านห้องปฎิบัติการ
  - สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี  อดทน
  - สามารถทำงานเป็นกะได้

  สถานที่ปฎิบัติงาน​​​​​​​
  - โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
  - โรงพยาบาลสิริเวช
  - โรงพยาบาลศรีระยอง

Whatever your professional background and whatever your ambitions for your future career, we’re confident that you can find the right opportunity at “N Health”

career-right