Call Center (66) 2762 4000
  • About N Health
  • About Us

เอ็นเฮลท์: ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล

เอ็นเฮลท์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2544 ปัจจุบัน เอ็นเฮลท์ เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลชั้นนำ ครอบคลุมการให้บริการด้วยกว่า 40 สาขาในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ สิงคโปร์ 

ด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งระบบการทำงานตามมาตรฐานสากลอย่าง คณะกรรมาธิการร่วมระหว่างประเทศ (Joint Commission International: JCI) การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และระบบบริหารคุณภาพระดับสากล (International Organization for Standardization: ISO) บุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของ N Health เช่น แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักโลจิสติกส์ รวมถึงผู้บริหารที่มีประสบการณ์ จึงพร้อมที่จะให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ซึ่งนอกจากช่วยให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยลดภาระการลงทุนและการจัดการต่างๆ เช่นด้านกำลังคน ผู้เชี่ยวชาญ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเครื่องมือที่มีราคาสูง เพื่อเพิ่มคุณภาพและสนับสนุนความปลอดภัยแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการภายในโรงพยาบาล ทำให้ลูกค้ามีความสามารถในการแข่งขัน และสามารถให้บริการรักษาพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ

Our Vission

"To be the leading company that provides excellent shared services to hospitals and healthcare organization internationally"

ourvision

Our Mission

"To deliver competitive advantages to hospitals and healthcare organizations with advanced laboratoryservices, innovative supply chain solutions, high quality sterile processing, and efficient bio medical engineering"